فرار شیرها از حمله مار افعی (کلیپ)

تقابل مار افعی با توله شیرها

 سم پاشی مار کبری خطرناک به سمت شیرها که باعث وحشت و فرار آنان از ملکه می شود!

شکست و فرار شیرها در جدال با مار افعی سمی و مهلک!

 

دانلود این ویدئو

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: