دوست داشتن شما هم بدون عمل است؟

دوست داشتن بدون عمل

دوست داشتن بدون عمل

پسر کوچولوی خواهرم از من بیسکویت خواست.
گفتم: امروز مى خرم.

وقتى به خانه برگشتم فراموش کرده بودم.

 دوید جلو و پرسید:دایی بیسکویت کو؟
گفتم: یادم رفت.

شروع کرد و گفت: دایی بَده، دایی بَده.
 بغلش کردم و گفتم: دایی جان! دوستت دارم.
گفت: بیسکویت کو؟

فهمیدم دوستى بدون عمل را بچه سه ساله هم قبول ندارد.

چگونه ما می گوئیم خدا و رسول و اهل بیت را دوست داریم، ولى…

در عمل کوتاهى می کنیم

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: