افشاگری ناسا درباره شب قدر

افشاگری ناسا درباره شب قدر

 

ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﻮﺍﻧﻮﺭﺩﯼ ﻭ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﻠﯽ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ‏(ﻧﺎﺳﺎ) ﺩﺭ ﺁﺧﺮﯾﻦ تحقیقات ﺧﻮﺩ به اثبات ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ عجیب ﺷﺐ ﻗﺪﺭ ﮐﻪ ﺩﺭﺍﺣﺎﺩﯾﺚ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، پرداخت. ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ رسیدن ﺩﻣﺎﯼﻫﻮﺍ به حد ﻣﻌﺘﺪﻝ، ﻓﺮﻭﺩ ﻧﯿﺎﻣﺪﻥ ﻫﯿﭻ ﺳﺘﺎﺭﻩ و شهاب سنگی ﺑﺮ ﺯﻣﯿﻦ ﺩﺭ ﺷﺐ ﻗﺪﺭ ﻭ ﻃﻠﻮﻉ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﺩﺭ ﺻﺒﺢ ﺁﻥ ﺷﺐ ﺑﺪﻭﻥﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺷﻌﺎﻋﯽ.ﺩﺭ این ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ آمدﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺭﻭﺯ ﺣﺪﻭﺩ ۱۰ﻫﺰﺍﺭ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﻭ ۲۰ ﻫﺰﺍﺭ ﺷﻬﺎﺏ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺯﻣﯿﻦ ﻓﺮﻭﺩ ﻣﯽ ﺁﯾﻨﺪ، ﺍﻣﺎ ﺷﺐ ﻗﺪﺭ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﺍﺳﺖ، و ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﺩﺭ ﺻﺒﺢ ﺍﯾﻦ ﺷﺐ ﺑﺪﻭﻥ ﺷﻌﺎﻉ ﻃﻠﻮﻉ ﻣﯽﮐﻨﺪ .

ﺍﯾﻦ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﮐﺘﺸﺎﻓﺎﺗﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ” ﻧﺎﺳﺎ” ﺣﺪﻭﺩ ۱۰ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺩﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ است ﺍﻣﺎ به دلایل اسلام ستیزی ﺍﺯ ﺩﺭﺝ ﺍﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﺧﺎﺭﺝ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﯼ ﮐﺮﺩ . دکتر”ﮐﺎﺭﻧﺎﺭ” ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺭﺩ، ﻣﺸﺮﻑ ﺑﻪ ﺩﯾﻦ ﺍﺳﻼﻡ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﮐﺎﺭﺵ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ” ﻧﺎﺳﺎ ” ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ .
ﮔﻔﺘﻨﯽ ﺍﺳﺖ، ﺍﯾﻦ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺑﺎﺭ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﺳﺎ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺩﯾﻦ ﺍﺳﻼﻡ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﯾﺪ ﻋﻤﻮﻡ ﻣﺨﻔﯽ ﻧﮕﻪ ﻣﯽ ﺩﺍﺭﺩ . ﭼﻨﺎﻥ ﮐﻪ ” ﺯﻏﻠﻮﻝ ﻧﺠﺎﺭ ” ، ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﺯﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ، ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ؛ ﻧﺎﺳﺎ ﮐﺸﻒ ﺍﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ ” ﺷﻌﺎﻉ ﻧﻮﺭﺍﻧﯽ ﻣﻤﺘﺪّﯼ ﺑﯿﻦ ﮐﻌﺒﻪ ﺗﺎ ﺑﯿﺖ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﺭ (در آسمان چهارم) ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ “. ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﺻﻔﺤﻪ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺧﻮﺩ ﺣﺬﻑ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .همچنین کشفی دیگر ﺍﺯ اعجاز ﺁﯾﺎﺕ ﻗﺮﺁﻥ ﮐﺮﯾﻢ- اینﮐﻪ در قرآن به ﻣﺴﯿﺮ ﻭ ﻣﺪﺍﺭحرکت ﺳﻔﯿﻨﻪﻫﺎﯼ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ،ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ : ‏»

ﻭﻟﻮ ﻓﺘﺤﻨﺎ ﻋﻠﯿﻬﻢ ﺑﺎﺑﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀﻓﻈﻠﻮﺍ ﻓﯿﻪ ﯾﻌﺮﺟﻮﻥ، ﻟﻘﺎﻟﻮﺍ ﺇﻧﻤﺎ ﺳﮑﺮﺕ ﺃﺑﺼﺎﺭﻧﺎ ﺑﻞ ﻧﺤﻦ ﻗﻮﻡ ﻣﺴﺤﻮﺭﻭﻥ

‏«ﻭﯼ ﻣﯽ ﺍﻓﺰﺍﯾﺪ : ‏» ﺩﻧﯿﺎیی ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﺳﻔﯿﻨﻪ ﻫﺎﯼ ﻓﻀﺎﯾﯽ، ﺩﻧﯿﺎﯾﯽ ﺗﺎﺭﮎ ﻭ ﻇﻠﻤﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ‏»ﺳُﮑّﺮﺕ ﺃﺑﺼﺎﺭﻧﺎ ‏« ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺁﯾﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺩﺍﺭﺩ . ‏یکی دیگر از کشفیات دکتر “کارنار” این بوده که “ﺣﺠﺮﺍﻻﺳﻮﺩ” ﻧﺎﻡ ﺗﻤﺎﻡ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﻮﺳﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﺮﻑ ﺍﻭ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﺭﺍ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ . «ﻭﯼ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺳﺨﻨﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﺳﺮﻗﺖ ۳ ﻗﻄﻌﻪ کوچک ﺍﺯ ﺣﺠﺮ ﺍﻻﺳﻮﺩ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﻪ ﻭﺳﯿﻠﻪ ﻟﯿﺰﺭ را افشا میکند که پس از تحقیقات انجام شده ﺍﻋﻼﻡ ﻣﯽ شود ﮐﻪ ‏”ﺣﺠﺮ ﺍﻻﺳﻮﺩ” ﺍﺯ ﺳﻨﮕﻬﺎﯼ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣنظومه ﺷﻤﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺍﯾﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻮﺯﻩ ﺍﻧﮕﻠﯿﺲ، ” ﮐﺎﺭﻧﺎﺭ” ، ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﻮﺍﻧﻮﺭﺩﯼ ﻭ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﻠﯽ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ‏) ﻧﺎﺳﺎ ‏( ﺭﺍ ﺑﺮ ﺁﻥ ﻣﯽ ﺩﺍشت ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺯﻩ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺭﻓﺘﻪ ﻭ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﻭ ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺗﮑﻪ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺣﺠﺮ ﺍﻻﺳﻮﺩ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ‏» ﺩﺍﻧﻪ ﻧﺨﻮﺩ ‏« ﺁﻏﺎﺯ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪ ﻧﺎﺳﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﻭ ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﺎﺕ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺗﮑﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﺍﺯ ﺣﺠﺮﺍﻻﺳﻮﺩ ۲۰ ﺷﻌﺎﻉ ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ طول ﻣﻮﺝ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ میتواند ﺍﺯ ۱۰ﻫﺰﺍﺭ ﻧﻔﺮ ﻋﺒﻮﺭ ﮐﻨﺪ. ﮐﺎﺭﻧﺎﺭ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﮥ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ : ﺣﺠﺮﺍﻻﺳﻮﺩ ﺍﯾﻦ ﻧﺎﻣﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﮔﺬﺭﺍﻧﺪﻥ ﺍﺷﻌﻪ ﺍﺯ ﺣﺠﺎﺝ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ، ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻧﻔﻮﺫ ﻧﻮﺭﺍﻧﯽ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺎﻡ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﺯﻣﺴﺎﻓﺖ ﺩﻭﺭﺗﺮ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺣﺠﺮﺍﻻﺳﻮﺩ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

 

سازمان هوانوردی و فضایی ملی آمریکا (ناسا)، از ترس انتشار اسلام در جهان، از اعلام برخی تحقیقات خود در رابطه با نشانه ها و حقایق شب قدر خودداری کرده است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنی آنلاین به نقل از “المسلم”، دکتر “عبدالباسط محمد السید”، رئیس مجمع اعجاز علمی قرآن و سنت مصر، ضمن اعلام این خبر، از کوتاهی ثروتمندان عرب در پخش این موضوع مهم در جهان به شدت انتقاد کرد.
طبق سخنان دکتر عبدالباسط، ناسا در آخرین تحقیقات خود به برخی از نشانه های شب قدر که در احادیث نیز به آنها تصریح شده است، از جمله دمای هوای معتدل، فرود نیامدن هیچ ستاره ای بر زمین در شب قدر و طلوع خورشید در صبح آن شب بدون هیچگونه شعاعی، دست حاصل کرده است که از ترس اینکه مبادا انتشار این خبر باعث گسترش گرایش به دین اسلام در جهان شود، از انتشار آن خودداری کرده است.
دکتر سید در تحقیقات خود در زمینه علایم لیله القدر آورده است که در هر شبانه روز حدود ۱۰هزار ستاره و ۲۰ هزار شهاب بر روی زمین فرود می آیند، اما شب قدر از این قاعده مستثنی است، به طوری که خورشید در صبح این شب بدون شعاع طلوع می کند.
دکتر سید در ادامه به نقل از یکی از دانشمندان ناسا، به نام “کارنار” می افزاید: این یکی از اکتشافاتی است که “ناسا” حدود ۱۰ سال قبل به آن دست یافته بود اما از ترس اینکه مبادا موجب گرایش غیرمسلمانان به اسلام شود از درج این خبر به دنیای خارج خودداری کرد.
دکتر سید این نکته را نیز خاطرنشان می کند که “کارنار” با مشاهده این مورد، مشرف به دین اسلام می شود که همین امر موجب می شود تا کارش را در سازمان “ناسا” از دست بدهد.

گفتنی است، این اولین بار نیست که ناسا حقایق مربوط به دین اسلام را از دید عموم مخفی نگه می دارد. چنان که “زغلول نجار”، یکی از دانشمندان زمین شناسی، اعلام کرده بود که؛ ناسا کشف این مطلب که “شعاع نورانی ممتدّی بین کعبه تا بیت المعمور قرار دارد.” را نیز از روی صفحه اینترنتی خود حذف کرده است.

دکتر عبدالباسط سید در ادامه به بیان اعجازی از آیات قرآن کریم- که بیان همین اعجاز یکی از عوامل مسلمان شدن “کارنار” بوده است- می پردازد و می گوید: «در قرآن کریم به مسیر و مدار مشخصی که سفینه های فضایی در آن حرکت می کنند اشاره شده است، آنجا که می فرماید: « ولو فتحنا علیهم بابا من السماء فظلوا فیه یعرجون، لقالوا إنما سکرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون»  وی می افزاید: «دنیای بعد از مسیر حرکت سفینه های فضایی، دنیایی تارک و ظلمانی است که عبارت «سُکّرت أبصارنا» در این آیه به همین چیز اشاره دارد.»

“حجرالاسود نام حجاج را می نویسد”
در ادامۀ بیان اعجازات و حقایق شعائر دین اسلام، “کارنار” پس از اسلام آوردن خود نکته دیگری را افشا می کند و می گوید: «حجر الاسود نام تمام کسانی که او را می بوسند یا به طرف او اشاره می کنند، را می نویسد.»
وی در ادامه سخنان خود از سرقت قطعه ای از حجر الاسود توسط انگلیس پرده بر می دارد و می گوید: «دولت انگلیس به منظور دستیابی به ذراتی از حجرالاسود و تحقیق در خصوص آن، فردی را مأموریت می دهد. فرد مذکور پس از فراگیری زبان عربی طی مدت ۱۰ سال و سفر به کشور مصر، موفق می شود تا در قالب کاروان حجاج مصری به مکه مکرمه  برود. وی در فرصتی مناسب به وسیله لیزر سه تکه بسیار کوچک از حجرالاسود را جدا کرده و برای تحقیق بر روی آن به بریطانیا می برد. بعد از ۱۲ سال، یکی از موزه های معروف انگلیس اعلام می کند که «حجر الاسود از سنگهای متعلق به مجموعۀ شمسی نیست و مسلمانان بر چنین سنگی بوسه می زنند.»
این اعلام موزه انگلیس، “کارنار”، دانشمند سازمان هوانوردی و فضایی ملی آمریکا (ناسا) را بر آن می دارد تا به موزه مذکور رفته و تحقیقات و آزمایشات خود را بر روی تکه ای از حجر الاسود به اندازه «دانه نخود» آغاز نماید.
نکته جالب توجه اینجاست که این دانشمند ناسا پس از تحقیقات و آزمایشات متوجه می شود که در این تکه کوچک از حجرالاسود ۲۰ شعاع نامرئی در جهات مختلف با موج کوتاه وجود دارد که هر کدام از آنها از ۱۰هزار نفر عبور کند.
کارنار در ادامۀ تحقیقات خود در اثبات این گفته امام شافعی- رحمه الله- در مورد حجر الاسود که می فرماید: «أن الحجر الأسود یسجل اسم کل من زار الحرم المکی معتمرا أو حاجا، ویسجل اسمه مره واحده فقط ویضع علامات بعدد مرات الطواف» (حجرالاسود نام تمام زائران حرم مکه- حج فرض یا عمره- را یادداشت می کند؛ نام هر کدام از آنها را یک بار می نویسد و در دفعات بعدی به تعداد طوافهای صورت گرفته، جلوی نامشان علامت می گذارد.) می گوید: حجرالاسود این نامها را با گذراندن اشعه از حجاج می نویسد، که این نفوذ نورانی امکان نوشتن نام کسانی که از مسافت دورتر به سوی حجرالاسود اشاره می کنند را نیز فراهم می کند.

منبع: وااسلاماه

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان:


کانال پزشکی دکتر سلام

کانال حرف حساب

۲۰ دیدگاه

  • شق القمر که تو قران اومده واقعا توسط
   پیامبر عزیزمون حضرت محمد ص انجام شده
   تو تفسیر این ایه هم کلی توضیح داده و به اثبات رسیده که روی کره ماه مثل یه خط هست که همون شق القمره
   0   0
   • بله والبته تو همین مراحم یه مطلبی اومده بود که مثل حرفای این مطلب خواستن مو لای درزش بذارن دربارش شک وتردید به وجود میارن چون اینا نمیخوان اسلام گسترش داشته باشه صریح اعلام نمیکنن خب فکر کنم صداقت شغلیشونو لازمه ی کارشون بدونن و به همه اعلام کنن خب خیلی از غربیا برن تحقیق کنن ببینن همچین موضوعی تو قران و روایات اومده خب علاقمند میشن .ولی دوست ندارن همچین چیزیو اصلا یکی از اهداف وجود ترورسیتای تکفیری جاهل هم اسلام ستیزی هستش و چرا باید داعش همه ی کارایی که میکنه رو در اینترنت بذاره که همه ببینن این دستوره براشون
    0    0
 1. مرسی مینا ی عزیز (ماااچ) (ماااچ)
  ویدئو شو ندیده بودم خلی عالی بود

  واقعا ادم احساس غرور میکنه که کاملترین دین رو داریم و پیروش هستیم (عشق) (عشق)
  خدا لعنت کنه اسلام ستیزا و خدا نشناسا رو
  که میگن خدا وجود نداره
  0  0
  • خواهش میکنم (عشق) کدوم ویدیو عالی بود؟ البته میخواستم چندتا دیگه بذارم گفتم میتونید خودتونید سرچ کنید معجزات قران ببینید بله همینطوره خدا واقعا همه ی خدا ناباورا و اسلام ستیزارو هدایت کنه تا دیر نشده (گل)
   0   0
 2. این گل هام واسه مراحم که مطلبای خوب خوب میذاره (گل) (گل) (گل)
  تازه بچه ها متوجه یه چیز جدید شدید …
  که استفاده از مطالب مراحم با ذکر صلوات مجازه
  افرین و لایک طلایی به مراحم بی نظیر که اینقدر ماهه و تو کل متظومه شمسی تکه (ماااچ) (ماااچ) (ماااچ) (تشویق) (تشویق)
  0  0
 3. حامد از زنجان

  وَمَا أَدْرَاکَ مَا لَیْلَهُ الْقَدْرِ …
  0  0
  • اینها چرا نگفتند که کدوم شب ماه رمضون چنین اتفاقی افتاده تا ابهام شب قدر کدوم شب هست بلکه کم رنگ تر بشه؟
   شخصی شتر چران اومد پیش پیامبر گفت من اسیر بیابون هستم به واسطه شغلی که دارم و نمیتونم بیام ۳شب احیا بگیرم به من بگو شب قدر اصلی کدوم شب هست تا من اون شب بیام فقط و احیا بگیرم پیامبر بهش گفت هر شبی تونستی بیا و خلاصه بعد از ور رفتن زیاد پیامبر و اون چوپان پیامبر در گوش اون مرد یواشکی چیزی میگوید و آن مرد میرود و از سال دیگر میبینند او فقط شب ۲۳برای احیا از بیابان به مسجد میاد به همین دلیل تاکید مضاعف بر شب۲۳ هست
   اگر ناسا میگفت منظورش کدوم شب قدر بوده خیلی خوب میشد
   0   0
 4. z.t جان اینو قبلا تو مراحم گذاشته بودم الان به عشق تو دوباره میذارم
  0  0
 5. مهرداد از کرمان

  چه جالب
  0  0
⭕️دیدگاه حاوی توهین به کاربران تایید نمیشود
⭕️اگر دیدگاهی توهین آمیز به کاربر یا مسئولین کشورمان اشتباهاً تایید شده در همان صفحه اعلام کنید تا حذف شود. تشکر.

پاسخ دهید

لطفا نام شهر خود را ذکر کنید مثال: علی از تهران

(گل) 
(شکلک) 
(بی تقصیر) 
(ماااچ) 
(دلشکسته) 
(تعجیب) 
(عصبانی) 
(پز) 
(گریه) 
(خنده) 
(مارو گرفتی؟) 
(خنده زیاد) 
(عینک) 
(بغض) 
(هیس) 
(قهر) 
(خمیازه) 
(تمایل) 
(چونه خاروندن) 
(تشویق) 
(شاکی بودن) 
(آه) 
(زبون) 
(کلاه) 
(بای بای) 
(دراز شدن دماغ) 
(مو کندن) 
(نگاه) 
(سوال) 
(سوت) 
(دلخور) 
(غمگین) 
(چشمک) 
(خجالتی) 
(تماشا) 
(مسخره) 
(عشق) 
(شادی) 
(لایک) 
(ضایع شدن)