حکایت: مرد مومنی که زن زیبا و ناسازگار داشت

حکایت,مرد مومن و زن زیبا,حکایت مرد چشم پاک,حکایت مرد مون و زیبا لجباز

مجله مراحم: زن زیبایی به عقد مرد زاهد و مومنی در آمد.
مرد بسیار قانع بود و زن تحمل این همه ساده زیستی را نداشت.
روزی تاب و توان زن به سر رسید و با عصبانیت رو به مرد گفت:
حالا که به خواسته های من توجه نمی کنی، خود به کوچه و برزن می روم تا همگان بدانند که تو چه زنی داری و چگونه به او بی توجهی می کنی، من زر و زیور می خواهم!
مرد در خانه را باز کرد و روبه زن می گوید برو هر جا دلت می خواهد!
زن با نا باوری از خانه خارج شد، زیبا و زیبنده!
غروب به خانه آمد .
مرد خندان گفت:
خب…! شهر چه طور بود؟ رفتی؟ گشتی؟ چه سود که هیچ مردی تو را نگاه نکرد .
زن متعجب گفت:
تو از کجا می دانی؟
مرد جواب داد:
و نیز می دانم در کوچه پسرکی چادرت را کشید!
زن باز هم متعجب گفت :
مگر مرا تعقیب کرده بودی؟
مرد به چشمان زن نگاه کرد و گفت:
تمام عمر سعی بر این داشتم تا به ناموس مردم نگاه نیاندازم، مگر یکبار که در کودکی چادر زنی را کشیدم!
✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان:

۳ دیدگاه

  1. متن بسیار زیبا و پرمغز بود قابل توجه آقایان محترم

  2. این داستان ها بدترین خیانت به خوانندگان هستند . ما انسان ها مسئول وجدان خود هستیم و هیچ عامل بیرونی نمی تواند جواب وجدان ما را دهد . داستان هایی نظیر این سو استفاده از دین هستند و کسی که با این نگرش زندگی کند روزی سرخورده شده و با دنیا به جنگ می افتد . تفکر ما زمانی می تواند به بیرون از درون ما تاثیر بگذارد که به عملی برگرفته از ان اندیشه منجر شود . زندگی کردن در توهمات جز سرخوردگی و خشم و افسردگی پایانی ندارد.

  3. ایزدی -شهرستان خرامه

    داستان قابل تامل اما غیر واقعی

پاسخ دهید

لطفا نام شهر خود را ذکر کنید مثال (علی از تهران)