بایگانی برچسب: آلات موسیقی زه دار

موسیقی چگونه آغاز شد؟

وقتی اول دفعه انسان به اطراف خود توجه کرد، در آنجا نوعی موسیقی در خفا احساس کرد. پس از آن هر زمان میخواست که بجهد و فریاد کند و به نحوی آنچه را که حس میکرد اظهار نماید، موسیقی را در وجود خود احساس میکرد، پیش از آنکه بتواند با …

ادامه نوشته »