بایگانی برچسب: بلندترین بنای جهان به ارتفاع یک کیلومتر یگ گام دیگر به اتمام نزدیک شده است