بایگانی برچسب: تصاویر معنادار

جزِِء کدام دسته هستید؟

..در مقابل، کسانی قرار دارند که اراده به زندگی دارند و از پیشنهادات خوب با همه وجود استقبال می کنند و حتی برای کارهای سخت هم می گویند« می شود، یه کاریش می کنم» و می روند و می اندیشند تا راهی به انجام آن بیابند و می یابند و …

ادامه نوشته »