بایگانی برچسب: خاطره خنده دار

یه بار ماشینو برداشتیم و با بچه ها رفتیم بیرون

پلیس جلومونو گرفت

دوستم تعریف میکرد:یــه بـار  مـاشـیـن و بـرداشـتـیـم و بــا بـچـه هـا رفـتـیـم بـیـرون….حـالا صـدای ضـبـط تـا آخـر زیـاد و هـمـه هـم داشـتـیـم مـی رقـصـیـدیـم تـو …

ادامه نوشته »