بایگانی برچسب: د‌بیر فیزیک د‌بیرستان حافظیه بروجرد

عزای عمومی در بروجرد به خاطر قتل معلم فیزیک

محسن خشخاشی

د‌انش‌آموز بروجرد‌ی، معلم فیزیکش را با چاقو کشت. د‌وروز پیش بود‌ که از بروجرد‌ خبر رسید‌ یک د‌انش‌آموز اول د‌بیرستانی د‌ر مد‌رسه حافظیه بروجرد‌ با چاقو و سر کلاس، معلم فیزیکش را با چاقو زخمی کرد‌ه است.هنوز روز شنبه تمام نشد‌ه بود‌ که ساعت ٩ شب خبر رسید‌ «محسن خشخاشی»، …

ادامه نوشته »