بایگانی برچسب: رابطه رقص و موسیقی

موسیقی چگونه آغاز شد؟

وقتی اول دفعه انسان به اطراف خود توجه کرد، در آنجا نوعی موسیقی در خفا احساس کرد. پس از آن هر زمان میخواست که بجهد و فریاد کند و به نحوی آنچه را که حس میکرد اظهار نماید، موسیقی را در وجود خود احساس میکرد، پیش از آنکه بتواند با …

ادامه نوشته »