بایگانی برچسب: رانندگی غلط

نکات مهم دربـاره عقـاید غـلط در راننـدگی

۱. نگه داشتن پدال ترمز در هنگام عبور از دست اندازه  این کار فشار زیادی را به سیستم فنربندی، اکسل و سیستم ترمز اتومبیل وارد میکند و نحوه صحیح رد شدن از دست انداز به این صورت است که باید طوری برنامه ریزی کنیم که تا قبل از رسیدن به …

ادامه نوشته »