سرخط خبرها

بایگانی برچسب: متن غمگین

متن و دل نوشته های غمگین

. به گمانم هرکس در زندگیش باید یک نفر را داشته باشدجنسیتش مهم نیست …یک دوست  …یک رفیق …یک همدمیک نفر که تو را بهتر از خودت بشناسد و حالت را بفهمدیک نفر که بتوانی تلفن را برداری بگویی حالم بد استو او بدون هیچ سوالی کار و زندگیش را …

توضیحات بیشتر »

دلنوشته های عاشقانه (سری 3)

    _____________مجله مراحم_____________   به خودت کمی اهمیت بدهوگرنه لا به لای زندگی از بین می رویو هیچ کس هم نمی فهمد.. – جان ماکسول _____________مجله مراحم_____________ زودتر از من بمیرتنها کمی زودترتا تو آنی نباشی که مجبور استراه خانه را تنها برگردد… – راینر کنسه _____________مجله مراحم_____________ وقتی …

توضیحات بیشتر »