سرخط خبرها

بایگانی برچسب: متن لاین

متن و دل نوشته های غمگین

. به گمانم هرکس در زندگیش باید یک نفر را داشته باشدجنسیتش مهم نیست …یک دوست  …یک رفیق …یک همدمیک نفر که تو را بهتر از خودت بشناسد و حالت را بفهمدیک نفر که بتوانی تلفن را برداری بگویی حالم بد استو او بدون هیچ سوالی کار و زندگیش را …

توضیحات بیشتر »