سرخط خبرها

بایگانی برچسب: نوشته های غمگین عاشقانه

متن های عاشقانه غمگین (سری 10)

  . دلم یک کوچه می خواهد بن بست… بارانی نم نم… و یک خدا… که کمی باهم راه برویم… همین… . . ﮔﺎﻫﯽ ﻭﻗﺖ ﻫﺎ ﺁﺩﻡ ﻫﺎﺍﺯ ﯾﮏ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﻌـﺪ،ﺍﺯ ﯾﮏ ﺭﻭﺯﯼ ﺑﻪ ﺑﻌـﺪ،ﺍﺯ “ﯾﮏ ﻧﻔــــــــــﺮ” ﺑﻪ ﺑﻌـﺪ!ﺩﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﺮﺍﯾﺸﺎﻥ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ؛ﻧﻪ ﺭﻧﮓ ﻫﺎﻧﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﻫﺎﻧﻪ ﻓﺼـــــــﻞ …

توضیحات بیشتر »

متن و دل نوشته های غمگین

. به گمانم هرکس در زندگیش باید یک نفر را داشته باشدجنسیتش مهم نیست …یک دوست  …یک رفیق …یک همدمیک نفر که تو را بهتر از خودت بشناسد و حالت را بفهمدیک نفر که بتوانی تلفن را برداری بگویی حالم بد استو او بدون هیچ سوالی کار و زندگیش را …

توضیحات بیشتر »