بایگانی برچسب: چطور رانندگی مطمئنی داشته باشم

نکات مهم دربـاره عقـاید غـلط در راننـدگی

۱. نگه داشتن پدال ترمز در هنگام عبور از دست اندازه  این کار فشار زیادی را به سیستم فنربندی، اکسل و سیستم ترمز اتومبیل وارد میکند و نحوه صحیح رد شدن از دست انداز به این صورت است که باید طوری برنامه ریزی کنیم که تا قبل از رسیدن به …

ادامه نوشته »