سرخط خبرها

بایگانی برچسب: Romantic text messages with the subject’s arms (Series 2)

پیامک های عاشقانه با موضوع آغوش (سری 2)

آدم هـــا حـق دارنـد آغـوشـي داشـته بـاشنـد کـه وقـتي بـغـض داشـت خـفـه شـان مـي کـرد بـهـش پـنـــاه بـبـرند… و ايـمـان داشـتـه باشـند تـا وقتـي کـه آنـجا هـستـند دسـت هـيـچ غـمي بـهـشـان نـمـي رســــد . . . آدمــهــا حــق دارنـــد … – – – – – – – – – – …

توضیحات بیشتر »