بایگانی برچسب: Romantic text messages with the subject’s arms (Series 2)

پیامک های عاشقانه با موضوع آغوش (سری ۲)

آدم هـــا حـق دارنـد آغـوشـی داشـته بـاشنـد کـه وقـتی بـغـض داشـت خـفـه شـان مـی کـرد بـهـش پـنـــاه بـبـرند… و ایـمـان داشـتـه باشـند تـا وقتـی کـه آنـجا هـستـند دسـت هـیـچ غـمی بـهـشـان نـمـی رســــد . . . آدمــهــا حــق دارنـــد … – – – – – – – – – – …

ادامه نوشته »