بایگانی برچسب: Short sentences and very beautiful romantic images …

جملات کوتاه و بسیار زیبای عاشقانه …

    قصـــه من هنــوز تمــام نشـده … نمیـدانم چرا کــلاغــم زود به خـــانه اش رِسیــد …!! شانه ات کو؟ دنیایم باز به هم ریخته…   تنهـ ــ ــــــایــــﮯ را בوستـــــــــ  בارمــــ بــﮯ בعوتـــــــ مــــﮯ آیـــב بـــﮯ منتــــــ مــــﮯ مانــــב  بـــﮯ خبـــــر نمــﮯ روב  واژه عشق چه هرز رفته!!! این …

ادامه نوشته »