بایگانی برچسب: The Health …

به سلامتی…

به سلامتے بسرے که موقع خدافظے به دوست دخترش گفت:اگه برے میشے اسم دخترم اگه بمونے میشے مادر دخترم… سلامتے عشق اول زندگیت که نه میتونے بھش زنگ بزنے نه میتونے بھش فک نکنے... به سلامتے لبخندے که کمکت میکنه تا برا همه توضیح ندی حالت داغونه… به سلامتے اونایے …

ادامه نوشته »