اینجا محله سیدی کرمان است! (تصاویر)

اینجا محله سیدی کرمان است. جایی که ترک‌ تحصیل، اعتیاد و انواع آسیب‌های اجتماعی بر آینده کودکانش سایه افکنده است. این کودکان از زندگی در این شرایط خشنود نیستند اما زورشان برای تغییر کم است. کمک کنیم تا توانمندتر شوند.

 

 

کودکان حاشیه ‌نشین

کودکان حاشیه ‌نشین
کودکان حاشیه ‌نشین
کودکان حاشیه ‌نشین
کودکان حاشیه ‌نشین
کودکان حاشیه ‌نشین
کودکان حاشیه ‌نشین
کودکان حاشیه ‌نشین
کودکان حاشیه ‌نشین
کودکان حاشیه ‌نشین
کودکان حاشیه ‌نشین
کودکان حاشیه ‌نشین
کودکان حاشیه ‌نشین
کودکان حاشیه ‌نشین
کودکان حاشیه ‌نشین
کودکان حاشیه ‌نشین
کودکان حاشیه ‌نشین
کودکان حاشیه ‌نشین
کودکان حاشیه ‌نشین
کودکان حاشیه ‌نشین

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: