بزرگترین سینمای فضای باز خاورمیانه در سنندج (تصاویر)

بزرگترین سینمای روباز خاورمیانه در پارک جنگلی آبیدر سنندج

 

بزرگترین سینمای روباز خاورمیانه در پارک جنگلی آبیدر سنندج

بزرگترین سینمای روباز خاورمیانه در پارک جنگلی آبیدر سنندج

بزرگترین سینمای روباز خاورمیانه در پارک جنگلی آبیدر سنندج

بزرگترین سینمای روباز خاورمیانه در پارک جنگلی آبیدر سنندج

بزرگترین سینمای روباز خاورمیانه در پارک جنگلی آبیدر سنندج
بزرگترین سینمای روباز خاورمیانه در پارک جنگلی آبیدر سنندج

بزرگترین سینمای روباز خاورمیانه در پارک جنگلی آبیدر سنندج

بزرگترین سینمای روباز خاورمیانه در پارک جنگلی آبیدر سنندج

بزرگترین سینمای روباز خاورمیانه در پارک جنگلی آبیدر سنندج

بزرگترین سینمای روباز خاورمیانه در پارک جنگلی آبیدر سنندج

بزرگترین سینمای روباز خاورمیانه در پارک جنگلی آبیدر سنندج

بزرگترین سینمای روباز خاورمیانه در پارک جنگلی آبیدر سنندج

بزرگترین سینمای روباز خاورمیانه در پارک جنگلی آبیدر سنندج

بزرگترین سینمای روباز خاورمیانه در پارک جنگلی آبیدر سنندج

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: