پرنده‌های مهاجر در زاینده‌رود را ببینید و تصاویر زاینده رود اصفهان

پرنده‌های مهاجر در زاینده‌رود و عکس های پرنده های مهاجر در زاینده‌رود و عکس های جدید زاینده رود را ببینید.

پرنده‌های مهاجر در زاینده‌رود

مجله مراحم: با جاری شدن آب به زاینده رود باز هم زندگی به این رودخانه بازگشت و پرندگان مهاجر به زاینده‌رود بازگشتند.

پرنده هایی که به زاینده رود آمده اند قوها و کبوترهای سفید مهاجر هستند که از اقیانوس ها و کشورهای زیادی را طی کرده اند و به این رود زیبا و باصفا در اصفهان امده ند.

مرد اصفهان به استقبال این پرنده ها رفته اند و برای انها غذا میریزند و با آنها بازی میکنند.

عکس های جدید زاینده رود

پرنده‌های مهاجر در زاینده‌رود پرنده‌های مهاجر در زاینده‌رود پرنده‌های مهاجر در زاینده‌رود پرنده‌های مهاجر در زاینده‌رود پرنده‌های مهاجر در زاینده‌رود پرنده‌های مهاجر در زاینده‌رود پرنده‌های مهاجر در زاینده‌رود پرنده‌های مهاجر در زاینده‌رود پرنده‌های مهاجر در زاینده‌رود پرنده‌های مهاجر در زاینده‌رود

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: