بی ریاترین نامزد ریاست جمهوری ایران +عکس

بی ریاترین نامزد ریاست جمهوری ایران را ببینید.

در حالی که همه چهره های سیاسی با همراهان و افراد زیادی به شعبه های اخذ رای امدند و رسانه ها و عکاسان حضور انها را به سرعت انعکاس دادند اما یکی مهمترین چهره های سیاسی یعنی به نام مصطفی هاشمی طبا خودش به تنهایی و بدون هیچ گونه همراه و عکاسی به یکی از شعبه های اخذ رای آمد و رای خود را در صندوق انداخت.

مصطفی هاشمی طبا یکی از نامزدهای ریاست جمهوری بدون هیچ همراه و افراد خاصی به شعبه اخذ رای امد و هماننده مردم در صف ایستاد تا رای خود را در صندوق بیاندازد.

بی ریاترین نامزد ریاست جمهوری ایران

بی ریاترین نامزد ریاست جمهوری ایران
بی ریاترین نامزد ریاست جمهوری ایران

بی ریاترین نامزد ریاست جمهوری ایران

بی ریاترین نامزد ریاست جمهوری ایران

صف ایستادن هاشمی طبا برای رای دادن

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: