عکس: سند منگوله دار برای الاغ

سند مالکیت الاغ ؛ ۱۳۱۸ شمسی.

724295_111 copy

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: