نقاشی هایی که مغز را به چالش میکشد

بریجت رایلی یک نقاش انتزاعی است که نقاشی های سیاه و سفید او در چشم توهم حرکت ایجاد می کند.
 
نقاشی هایی با توهم حرکت

نقاشی هایی با توهم حرکت

نقاشی هایی با توهم حرکت

نقاشی هایی با توهم حرکت

نقاشی هایی با توهم حرکت

نقاشی هایی با توهم حرکت

 
 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: