پارک مساوی پنچر!+تصاویر

مجله مراحم: با وجود برخی ممنوعیت‌ها در سد معبر خیابان‌ ها، در سطح شهر تهران به وفور دیده می‌شود که افراد به شیوه‌های مختلف اجازه پارک خودرو را به دیگران نمی‌دهند.

 

آنها که با غل‌وزنجیر اجازه پارک نمی‌دهند + عکسآنها که با غل‌وزنجیر اجازه پارک نمی‌دهند + عکسآنها که با غل‌وزنجیر اجازه پارک نمی‌دهند + عکس

آنها که با غل‌وزنجیر اجازه پارک نمی‌دهند + عکس

آنها که با غل‌وزنجیر اجازه پارک نمی‌دهند + عکس

آنها که با غل‌وزنجیر اجازه پارک نمی‌دهند + عکس

آنها که با غل‌وزنجیر اجازه پارک نمی‌دهند + عکس

آنها که با غل‌وزنجیر اجازه پارک نمی‌دهند + عکس

آنها که با غل‌وزنجیر اجازه پارک نمی‌دهند + عکس

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: