عکس: حرکت بی رحمانه یک نظامی افریقایی با یک مسلمان

در درگیری های فرقه ای در “بانگوئی” افریقای جنوبی یک نظامی، تنه درخت را بر سر یک جوان مسلمان “سیلکا” کوبید.

کشته شدن یک جوان مسلمان "سیلکا" در درگیری های فرقه ای در "بانگوئی" افریقای جنوبی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: