عکس: کارنامه تحصیلی احمدشاه قاجار!

مجله مراحم: این کارنامه مربوط است به سال ۱۲۸۸ هجری شمسی و کلاسی که احمدشاه قاجار در آن تحصیل می کرده است. در آن زمان احمدشاه، سیزده سال داشته است.

 

 کارنامه تحصیلی احمدشاه قاجار!

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: