سخنان گرانبها از بزرگان (سری ۲۷)

تلاش منظم، پاداش چند برابر دارد.

ديل كارنگي

سخنان گرانبها از بزرگان

هركس نبوغي دارد، اما در بيشتر موارد تنها براي چند دقيقه.

تی. اس.اليوت

سخنان گرانبها از بزرگان

اشتباهات، فرصت‌هايي هستند كه چيزهاي تازه‌اي به ما مي‌آموزند.

جك كانفيلد

سخنان گرانبها از بزرگان

وقتي براستي ايمان داري كه حق با تو است و درست مي گويي، هرگز از حرفهاي مردم نگران و ناراحت نشو.

الينور روزولت

سخنان گرانبها از بزرگان

قدرت نفوذ هيچ‌كس بر ما به اندازه‌ي مادر نيست.

سارا ژوزفا هال

سخنان گرانبها از بزرگان

هر كه از تو چيزي بخواهد، از او دريغ مدار، و اگر اموالت را گرفتند، در فكر پس گرفتن نباش. با مردم آنگونه رفتار كن كه انتظار داري با تو رفتار كنند.

انجيل لوقا

سخنان گرانبها از بزرگان

به راستي، مردم به آناني كه با ظاهري آراسته، ولي بدون توانايي، زندگي مي‌كنند، باور ندارند.

كيم وو چونگ

سخنان گرانبها از بزرگان

آرزوهاي هر كس نتيجه ي تجربه هاي زندگي او است.

اريك نيوتن

سخنان گرانبها از بزرگان

جامعه ي آزاد جامعه اي است كه افراد منزوي در آن امنيت كامل داشته باشند.

آدلي استيونسن

سخنان گرانبها از بزرگان
 

تنها سخنگوي جهان طبيعت، آزمايش است، پس بايد هميشه به تجربه پرداخت و هركار را به هزار شكل آزمود.

لئوناردو داوينچي

سخنان گرانبها از بزرگان

براي پدران دارا و توانگر، به دست آوردن دارايي زياد، آسان‌تر از پرورش پسران خوب است.

پرمودا باترا

سخنان گرانبها از بزرگان

در جامعه اي كه كارها برحسب استعداد تقسيم نشود، در حقيقت همه بيكارند.

فرانسوا ولتر

سخنان گرانبها از بزرگان

حتي پزشكان در كمال راستي، امانت و پايبندي خود، اشتباه كرده‌اند و مي‌كنند.

آنتوني رابينز

سخنان گرانبها از بزرگان

لحظه ها را گذراندیم که به خوشبختی برسیم؛ غافل از آنکه لحظه ها همان خوشبختی بودند.

دکتر علی شریعتی

سخنان گرانبها از بزرگان

براي كشف اقيانوسهاي جديد بايد شهامت ترك ساحل آرام خود را داشته باشيد؛ اين جهان، جهان تغيير است نه تقدير.

لئو نيكولايويچ تولستوي

 

سخنان گرانبها از بزرگان

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: