عکس: حمام آفتاب گرفتن زنان مسلمان

مجله مراحم: زنان مسلمان انگلیسی نیز با گرم شدن هوا به استراحت و حمام آفتاب گرفتن پرداختند.

27053_574 copy

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: