عکس: مدل کیف زنانه در ۲۸۰۰ سال قبل

“کیف زنانه” باستانی متعلق به ۲۸۰۰ سال قبل در سنگ نگاره های کاخ ” آشوربانی پال”عراق؛ دوره آشوری.

274055_960 copy

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: