عکس: شاخ به شاخ شدن پوتین با اوباما

گرفتن کروات اوباما توسط پوتین, پوتین کروات اوباما را گرفته

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: