عکس: قد بلند ترین دختر جهان

 بلند قدترین دختر جهان با ۲۰۶ سانتیمتر

 

عکس: بلند قدترین دختر جهان

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: