عکس: عروسی دختر ناصرالدین شاه

مراسم ازدواج عزیزالسلطان یا ملیجک با اختر الدوله دختر ناصرالدین شاه.

 

 

مراسم ازدواج اخترالدوله دختر شاه/عکسمراسم ازدواج اخترالدوله دختر شاه/عکس

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: