عکس: زن زحمتکش و شریف کردستانی

زنی زحمتکش و شریف ، که سالهاست همسر نابینای خود را در جاده های کوهستانی کردستان کمک و راهنمایی میکند .

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: