تصاویر: منزل شهید مطهری در فریمان را ببینید

 

http://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1395/2/11/520019_974.jpghttp://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1395/2/11/520023_221.jpghttp://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1395/2/11/520025_551.jpghttp://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1395/2/11/520032_524.jpghttp://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1395/2/11/520031_294.jpghttp://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1395/2/11/520033_451.jpghttp://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1395/2/11/520034_808.jpghttp://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1395/2/11/520026_914.jpghttp://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1395/2/11/520027_740.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: