تصاویر: ورود مرگبار کمپرسی به ساختمان مسکونی در تهران

88400

 

 88402

 

 88403

 

 88405 88406

 

 88407

 

 88408

 

 88409

 

 88410

 

 88412

 

 88413

 

 88415

 

 88416

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: