تصاویر: وضعیت این روزهای سواحل مازندران

هر ساله و با شرو ع فصل گرما، مهمان هایی از شهر ها و استانهای کشور وارد مازندران می شوند.متاسفانه این مهمانها با هجوم به جنگل ها و سواحل، باعث تخریب محیط زیست می شوند. آتش زدن درختان، ریختن آشغال در جاده، جنگل و ساحل از اقدامات تخریبی آنها است که به شدت نیاز به فرهنگ سازی دارد. علاوه بر آن و متاسفانه عدم کنترل و نظارت بر رفتار برخی مسافران، باعث ایجاد ناهنجاری هایی می شود. این ناهنجاری ها آمارهای خوبی به جای نگذاشته است.
 
 
http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1395/05/09/13950509110636120_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1395/05/09/13950509110641752_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1395/05/09/13950509110635309_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1395/05/09/13950509110634342_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1395/05/09/13950509110637852_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1395/05/09/13950509110639771_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1395/05/09/13950509110640644_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1395/05/09/13950509110650644_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1395/05/09/13950509110646214_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1395/05/09/13950509110644404_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1395/05/09/13950509110642672_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1395/05/09/13950509110638710_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1395/05/09/1395050911063787_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1395/05/09/13950509110649848_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1395/05/09/13950509110645262_PhotoL.jpghttp://media.isna.ir/content/IMAG3207.jpg/4http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1395/05/09/13950509110648944_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1395/05/09/13950509110647930_PhotoL.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: