کاندیدای پیرانشهر با سابقه ۱۰ سال کولبری +عکس

کاندیدای پیرانشهر با سابقه ۱۰ سال کولبری ! یکی از تبلیغات عجیب یک نامزد شورای شهر در شهرستان پیرانشهر است. تبلیغاتی عجیب که این روز ها توسط نامزدهای شورای شهر در سطح شهر منتشر میشود.

کاندیدای پیرانشهر با سابقه ۱۰ سال کولبری

این نامزد شورای شهر با انتشار تصویری از خود که در حال کولبری میباشد ابتکاری جالب در تبلیغات شورای شهر انجام داده است.

او با انتشار تصویر کولبری خود نوشته است که ۱۰ سال سابقه کولبری در کارنامه خود دارد !

ادریس (سفیر) رحمتی کارشناس ارشد علوم سیاسی و کارشناس زیست شناسی حامی کارگران و کولبران با ۱۰ سالبقه کولبری در مرز تمرچین !

کاندیدای پیرانشهر با سابقه 10 سال کولبری
کاندیدای پیرانشهر با سابقه ۱۰ سال کولبری

 

کاندیدای شورای شهر پیرانشهر

 کارشناس ارشد علوم سیاسی با سابقه ۱۰ سال کولبری

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: