پوفیوز کیست؟!

پفیوز

 

پفیوز کیست؟
پفیوز کسی است که فکر می کند خیلی باهوش است، هیچ وقت نمی تواند جلوی دهانش را بگیرد. مهم نیست بقیه چه می گویند، او باید مخالفتش را بکند.یک آدم پفیوز تمام سعی اش را می کند که تو همیشه خیال کنی گند زده ای. مهم نیست تو از چی حرف میزنی، او بهتر از تو می داند!

منبع: گهواره ی گربه

کورت ونه گات

 

 

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: