عکس نوشته سخنان مشاهیر و دانشمندان

 عکس نوشته سخنان مشاهیر و دانشمندان و سخنان زیبا از مشاهیر دنیا و عکس نوشته جملات زیبا از مشاهیر جهان را در ادامه ببینید.

عکس نوشته سخنان مشاهیر

فرق انسان و سگ در آن است که اگر به سگی غذا بدهی، هرگز تو را گاز نخواهند گرفت

عکس نوشته سخنان مشاهیر و دانشمندان

مجازات آدم دروغگو این نیست که کسی باورش نمیکند، یلکه این است که خودش نمیتواند حرف کسی را باور کند

عکس نوشته سخنان مشاهیر و دانشمندان

مهم نیست تا چه حد در جاده‌ی اشتباه پیش رفته ای،
دور بزن

عکس نوشته سخنان مشاهیر و دانشمندان

موفقیت ، کلید شادی نیست
شادی، کلید موفقیت است.
اگر آنچه را انجام میدهی دوست بداری،
موفق خواهی بود

عکس نوشته سخنان مشاهیر و دانشمندان

با چوب‌های پوسیده نمیشود قایق و کشتی ساخت،
و با افکار پوسیده و کهنه هم نمیشود زندگی کرد و جامعه را ساخت

عکس نوشته سخنان مشاهیر و دانشمندان

چاپلوس‌ها همانند دوست هستند.
همانطوری که گرگ ها به سگها شباهت دارند

عکس نوشته سخنان مشاهیر و دانشمندان

یک دختر به کسی که به او نیاز نداشته باشد، نیاز ندارد

عکس نوشته سخنان مشاهیر و دانشمندان

ما قادر نخواهیم بود تا وضع را بر مبنای خواسته هایمان تغییر دهیم، اما
خواسته هایمان به مرور تغییر میکنند

عکس نوشته سخنان مشاهیر و دانشمندان

وقتی هنر تحت الحمایه سیاست قرار میگیرد، درست بدان
میماند که زنی نتواند بدون اجازه شوهرش جایی برود یا کار مستقلی انجام بدهد

عکس نوشته سخنان مشاهیر و دانشمندان

عکس نوشته سخنان مشاهیر و دانشمندان

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: