تظاهرات مردم تهران جلو سفارت عربستان (تصاویر)

تجمع اعتراض آمیز مردم تهران نسبت به فاجعه منا بعدازظهر یکشنبه مقابل سفارت عربستان برگزاری شد.

 

http://media.mehrnews.com/d/2015/09/27/4/1848404.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/27/4/1848350.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/27/4/1848406.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/27/4/1848405.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/27/4/1848351.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/27/4/1848352.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/27/4/1848413.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/27/4/1848348.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/27/4/1848349.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/27/4/1848412.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/27/4/1848410.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/27/4/1848408.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/27/4/1848407.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/27/4/1848409.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: