رفتارهایی که فشار قبر را از زنان بر مى دارد

عذاب قبر،آمرزش انسان

 آدابى که فشار قبر را کم می کند

 

مجله مراحم:  خداوند براى هر یک از  زنانی که مهریه اش را به شوهرش ببخشد پاداش هزار شهید و عبادت یک سال را مى نویسد.

 آدابى که فشار قبر را از زنان بر مى دارد

۱ – صبر کردن بر غیرت شوهر
۲ – صبر کردن بر بد خلقى شوهر
۳ – بخشیدن مهریه به شوهر؛ خداوند براى هر یک از این زنان پاداش هزار شهید و عبادت یک سال را مى نویسد.

 

مؤمن همیشه پنج چیز براى انجام آداب به همراه دارد

۱ –تسبیح سى و چهار دانه

۲ – سجاده
۳ – شانه
۴ –مسواک

۵ – انگشتر عقیق (۴۷)

 

 آدابى که باعث آمرزش انسان مى شوند

۱ –جارو کردن مسجد

۲ – مصافحه کردن با مؤ من
۳ – روشن کردن چراغ در مسجد
۴ – مریض شدن
۵ –عیادت مریض

۶ – شرکت در تشییع مسلمان
۷ – غذا دادن به گرسنه
۸ –روزه مستحبى گرفتن

۹ – به دست کردن انگشتر عقیق سرخ
۱۰ – زیاد سجده کردن
۱۱ – صلوات فرستادن
۱۲ – احترام به مهمان مؤ من

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: