رسم عجیب و جالب قبیله ای آفریقایی در سال نو (تصاویر)

رسم عجیب و جالب قبیله

رسم عجیب و جالب قبیله ای آفریقایی در سال نو مجله مراحم: در جنوب اتیوپی و شمال کنیا در هر خانه دو خانواده زندگی میکنند که این مردم طبق رسوم قبیله ای و  آداب کهن خود در شب سال نو اطراف خانه ها و محل زندگی خود و بدن ها و چهره های خود را با مواد طبیعی که در اطراف و در طبیعت وجود دارند تزیین می نمایند. این تصاویر گرفته شده توسط عکاس Hans Silvester در شب سال نو تهیه و گردآوری گردیده است.

رسوم عجیب قبایل آفریقاییرسوم عجیب قبایل آفریقایی,رسم عجیب و جالب قبیله

رسوم عجیب قبایل آفریقایی,رسم عجیب و جالب قبیله

رسوم عجیب قبایل آفریقایی,رسم عجیب و جالب قبیله

رسوم عجیب قبایل آفریقایی

رسوم عجیب قبایل آفریقایی,رسم عجیب و جالب قبیله

رسوم عجیب قبایل آفریقایی,رسم عجیب و جالب قبیله

رسوم عجیب قبایل آفریقایی

رسوم عجیب قبایل آفریقایی,رسم عجیب و جالب قبیله

رسوم عجیب قبایل آفریقایی,رسم عجیب و جالب قبیله

رسوم عجیب قبایل آفریقایی,رسم عجیب و جالب قبیله

رسوم عجیب قبایل آفریقایی,رسم عجیب و جالب قبیله

رسوم عجیب قبایل آفریقایی,رسم عجیب و جالب قبیله

رسوم عجیب قبایل آفریقایی,رسم عجیب و جالب قبیله

رسوم عجیب قبایل آفریقایی,رسم عجیب و جالب قبیله
رسوم عجیب قبایل آفریقاییو رسم عجیب و جالب قبیله ای آفریقایی در سال نو و قبیله با رنگ آمیزی خود در سال نو

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: