مسابقه سرعت ویلچررانی معلولان در مشهد (تصاویر)

مجله مراحم: در مشهد مسابقه ویلچررانی معلولان برگزار شد. این اقدام با استقبال بسیاری مواجه شد.

 

http://www.ana.ir/media/imagereport/1394/09/13/635848409741055182_b.jpghttp://www.ana.ir/media/imagereport/1394/09/13/635848410300472165_b.jpghttp://www.ana.ir/media/imagereport/1394/09/13/635848410466456456_b.jpghttp://www.ana.ir/media/imagereport/1394/09/13/635848409801739289_b.jpghttp://www.ana.ir/media/imagereport/1394/09/13/635848410012963660_b.jpghttp://www.ana.ir/media/imagereport/1394/09/13/635848409927319510_b.jpghttp://www.ana.ir/media/imagereport/1394/09/13/635848409860395392_b.jpghttp://www.ana.ir/media/imagereport/1394/09/13/635848410052587730_b.jpghttp://www.ana.ir/media/imagereport/1394/09/13/635848410116391842_b.jpghttp://www.ana.ir/media/imagereport/1394/09/13/635848410231208043_b.jpghttp://www.ana.ir/media/imagereport/1394/09/13/635848410437128405_b.jpghttp://www.ana.ir/media/imagereport/1394/09/13/635848410598900689_b.jpghttp://www.ana.ir/media/imagereport/1394/09/13/635848410616996721_b.jpghttp://www.ana.ir/media/imagereport/1394/09/13/635848410917141248_b.jpghttp://www.ana.ir/media/imagereport/1394/09/13/635848411006685405_b.jpghttp://www.ana.ir/media/imagereport/1394/09/13/635848410885161192_b.jpghttp://www.ana.ir/media/imagereport/1394/09/13/635848410982505363_b.jpghttp://www.ana.ir/media/imagereport/1394/09/13/635848411235693808_b.jpghttp://www.ana.ir/media/imagereport/1394/09/13/635848411370166044_b.jpghttp://www.ana.ir/media/imagereport/1394/09/13/635848411405266105_b.jpghttp://www.ana.ir/media/imagereport/1394/09/13/635848410192675976_b.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: