رای دادن دو عاشق دیرینه (عکس)

رای دادن دو عاشق دیرینه

رای دادن دو عاشق ! پیرمرد و پیرزنی که به همراه یکدیگر آمدند و رای خود را در صندوق اخذ رای انداختند یکی دیگر از سوژه های خاص انتخابات سال ۹۶ بود.

رای دادن پیرزن و پیرمرد

رای دادن دو عاشق دیرینه

رای دادن دو عاشق دیرینه

رای دادن پیرزن و پیرمرد

در شعبه های اخذ رای عکاسان و خبرنگاران منتظر سوژه های خاص هستند که تصاویر انها را پوشش دهند.

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: