تصاویری دلنشین از برداشت پسته

مجله مراحم: برداشت محصول پسته و فرآوری آن در روستای دارستان شهر سیرجان استان کرمان آغاز شد.

 

http://media.mehrnews.com/d/2015/09/27/4/1848523.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/27/4/1848524.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/27/4/1848525.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/27/4/1848527.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/27/4/1848518.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/27/4/1848526.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/27/4/1848520.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/27/4/1848522.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/27/4/1848533.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/27/4/1848531.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/27/4/1848529.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/27/4/1848530.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/27/4/1848535.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/27/4/1848541.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/27/4/1848542.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/27/4/1848543.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/27/4/1848537.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/27/4/1848538.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: