نتیجه پروژه ۲۲ ساله عکاسی یک پدر و مادر

عکاس این مجموعه، پروژه خود را با نام “خانواده” در سال ۱۹۹۱ آغاز کرد. 

 

وقتی خانم یکی از دوستانش نه ماهه باردار بود، این ایده به ذهنش رسید که هرسال در همان روز و در یک مکان و زیر نور یکسان و بک گراندهای مشابه برای همیشه از این خانواده عکاسی کند.

 

بدین ترتیب هیچ چیزی حواس بیننده های تصاویر را پرت نمیکند جز معجزه رشد و تغییرات زمان و سن افراد حاضر در تصویر.

 

 

۱۹۹۱
the family aging photo series 1 Family Takes The Same Photo Every Year For 22 Years

 

۱۹۹۲
the family aging photo series 2 Family Takes The Same Photo Every Year For 22 Years

 

۱۹۹۳
the family aging photo series 3 Family Takes The Same Photo Every Year For 22 Years

 

۱۹۹۴
the family aging photo series 4 Family Takes The Same Photo Every Year For 22 Years

 

۱۹۹۵
the family aging photo series 5 Family Takes The Same Photo Every Year For 22 Years

 

۱۹۹۶
the family aging photo series 6 Family Takes The Same Photo Every Year For 22 Years

 

۱۹۹۷
the family aging photo series 7 Family Takes The Same Photo Every Year For 22 Years

 

۱۹۹۸
the family aging photo series 8 Family Takes The Same Photo Every Year For 22 Years

 

۱۹۹۹
the family aging photo series 9 Family Takes The Same Photo Every Year For 22 Years

 

۲۰۰۰
the family aging photo series 10 Family Takes The Same Photo Every Year For 22 Years

 

۲۰۰۱
the family aging photo series 11 Family Takes The Same Photo Every Year For 22 Years

 

۲۰۰۲
the family aging photo series 12 Family Takes The Same Photo Every Year For 22 Years

 

۲۰۰۳
the family aging photo series 13 Family Takes The Same Photo Every Year For 22 Years

 

۲۰۰۴
the family aging photo series 14 Family Takes The Same Photo Every Year For 22 Years

 

۲۰۰۵
the family aging photo series 15 Family Takes The Same Photo Every Year For 22 Years

 

۲۰۰۶
the family aging photo series 16 Family Takes The Same Photo Every Year For 22 Years

 

۲۰۰۷
the family aging photo series 17 Family Takes The Same Photo Every Year For 22 Years

 

۲۰۰۸
the family aging photo series 18 Family Takes The Same Photo Every Year For 22 Years

 

۲۰۰۹
the family aging photo series 19 Family Takes The Same Photo Every Year For 22 Years

 

۲۰۱۰
the family aging photo series 20 Family Takes The Same Photo Every Year For 22 Years

 

۲۰۱۱
the family aging photo series 21 Family Takes The Same Photo Every Year For 22 Years

 

۲۰۱۲
the family aging photo series 22 Family Takes The Same Photo Every Year For 22 Years

 

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: