مانور پلیس ضد شورش در تهران (تصاویر)

مانور پلیس ضد شورش در تهران

به مناسبت هفته نیروی انتظامی

 

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1394/07/13/139407131328058416241254.jpg

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1394/07/13/139407131328054356241254.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1394/07/13/139407131328057326241254.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1394/07/13/139407131328048586241254.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1394/07/13/139407131328046876241254.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1394/07/13/139407131328044066241254.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1394/07/13/139407131328033766241254.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1394/07/13/139407131328035176241254.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1394/07/13/139407131328017856241254.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1394/07/13/13940713132803336241254.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1394/07/13/139407131328024096241254.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1394/07/13/139407131328018636241254.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1394/07/13/13940713132802976241254.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1394/07/13/139407131328016766241254.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1394/07/13/139407131328013176241254.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1394/07/13/139407131328061696241254.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1394/07/13/13940713132806286241254.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: