رانندگی روحانی با ماشین برقی ایرانی

رانندگی حسن روحانی با خودروی بررقی ساخت ایران

بازدید رییس جمهور و اعضای هیات دولت از خودرو های برقی ساخت داخل در حاشیه جلسه امروز هیات دولت

 رییس جمهور و اعضای هیات دولت از خودرو های برقی ساخت داخل بعد از جلسه هیات دولت بازدید کردند.

رانندگی روحانی با ماشین برقی,رانندگی حسن روحانی با خودروی برقی,حسن روحانی,ماشین برقی
رانندگی روحانی با ماشین برقی,رانندگی حسن روحانی با خودروی برقی,حسن روحانی,ماشین برقی
رانندگی روحانی با ماشین برقی,رانندگی حسن روحانی با خودروی برقی,حسن روحانی,ماشین برقی
رانندگی روحانی با ماشین برقی,رانندگی حسن روحانی با خودروی برقی,حسن روحانی,ماشین برقی
رانندگی روحانی با ماشین برقی,رانندگی حسن روحانی با خودروی برقی,حسن روحانی,ماشین برقی
رانندگی روحانی با ماشین برقی,رانندگی حسن روحانی با خودروی برقی,حسن روحانی,ماشین برقی

رانندگی روحانی با ماشین برقی,رانندگی حسن روحانی با خودروی برقی,حسن روحانی,ماشین برقی

رانندگی روحانی با ماشین برقی,رانندگی حسن روحانی با خودروی برقی,حسن روحانی,ماشین برقی
رانندگی روحانی با ماشین برقی,رانندگی حسن روحانی با خودروی برقی,حسن روحانی,ماشین برقی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: