مجسمه ساز با وجدان (داستانک)

 

یکی از مسئولان پروژه ایجاد یک مرکز فرهنگی، از این مرکز در حال ساخت بازدید کرد. او دید که یک مجسمه ساز، در حال ساخت یک مجسمه است و متوجه شد که یک مجسمه ساخته شده مشابه نیز آنجاست.
با تعجب از مجسمه ساز پرسيد: از اين مجسمه دو تا نياز داري؟
مجسمه ساز بدون نگاه كردن گفت: نه. فقط يكي مي خواهيم، اما اولي در آخرين مرحله آسيب ديد.
مقام مسئول، مجسمه ساخته شده را بررسي كرد و هيچ اشكالي پيدا نكرد و از مجسمه ساز پرسيد: آسيب كجاست؟
مجسمه ساز در حالي كه مشغول كارش بود گفت: يك خراش روي بيني مجسمه است.
مقام مسئول پرسيد: اين مجسمه را كجا مي خواهيد نصب كنيد؟
مجسمه ساز گفت: روي يك ستون به ارتفاع شش متر.
مقام مسئول پرسيد: اگر در اين ارتفاع نصب مي شود چه كسي خواهد دانست كه يك خراش روي بيني مجسمه است؟

?مجسمه ساز كارش را قطع كرد، به مقام مسئول نگاه كرد، لبخند زد و گفت: من كه مي دانم .

همیشه سعی کنید جلوی وجدان خودتان معتبر باشید تا جلوی مردم اعتبار داشته باشید

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: